چگونه می توان حملات سایبری را کاهش داد؟

سازمان ها می توانند حملات سایبری را با یک سیستم امنیت سایبری موثر کاهش دهند. امنیت سایبری عمل محافظت از سیستم های حیاتی و اطلاعات حساس در برابر حملات دیجیتال است که شامل فناوری، افراد و فرآیندها می شود. یک سیستم امنیت سایبری کارآمد از حملات سایبری با استفاده از فناوری های کلیدی امنیت سایبری و بهترین شیوه ها از جمله:

  • مدیریت هویت و دسترسی(IAM)
  • یک پلتفرم جامع امنیت داده ها
  • اطلاعات امنیتی و مدیریت رویداد(SIEM)
  • سرویس های امنیتی تهاجمی و تدافعی و اطلاعات تهدید

جلوگیری می کند.

جلوگیری از حملات سایبری

استراتژی مدیریت تهدید مهم ترین دارایی ها و منابع سازمان را شناسایی و از آن محافظت می کند، از جمله کنترل های امنیتی فیزیکی برای توسعه و اجرای حفاظ های مناسب و حفاظت از زیرساخت های حیاتی.

شناسایی حملات سایبری

سیستم مدیریت تهدید اقداماتی را ارائه می دهد که سازمان را از حملات سایبری از طریق نظارت مستمر امنیتی و فرآیندهای تشخیص زودهنگام آگاه می کند.

گزارش حملات سایبری

این فرآیند شامل اطمینان از پاسخ مناسب به حملات سایبری و سایر رویدادهای امنیت سایبری است. دسته بندی ها شامل برنامه ریزی پاسخ، ارتباطات، تجزیه و تحلیل، کاهش و بهبود است.